Emacs(Emcws)-21 と Xresources
Emacs って何
Emcws って何
Xdefaults
  優先順位
  内容更新
editres
  emacs
  Tree Menu
  Resource Box
  shellext
emacs-21.1/src
fontset
  fontset-0
  default-frame-alist
  fontset-standard
  Elisp
  selection

emacs-21.1/src

grep XtSetArg */*
とすると、
lwlib/lwlib-Xaw.c:   XtSetArg (av [ac], XtNresizable, True); ac++;
のような行が、 220 行くらい表示 されて、 resource 名と、代入出来る値(型)、初期値 の想像がつく。
lwlib/lwlib-Xm.c:   XtSetArg(al[ac], XmNrightOffset, 13); ac++;
13 という数字が多い。
grep XtSetArg */* |\
sed -e 's/XtSetArg /XtSetArg/' \
  -e 's/al \[ac/al\[ac/' \
  -e 's/av \[/av\[/' \
| awk '{ print $3,$4,$5}' \
| sort \
> /home/emacs-21/Xdefaults/sorted
とした方が (219 行) もっと分りやすい。また
grep XtSetArg */* |\
sed -e 's/XtSetArg /XtSetArg/' \
  -e 's/al \[ac/al\[ac/' \
  -e 's/av \[/av\[/' \
| awk '{ print $3}' | sort -u | wc
とすれば 94 という数字が得られる という訳で、 その一覧 93 種類
Emacs/(Emcws)-21 (c) 2002 www.ki.nu
Last Update: Sat, 07 Jun 2014 22:16:17 GMT 1.66 2008/03/08